هیئت مشوره دهی

بحش مشوره دهی یک کلتهء اساسی موسسه میباشد و جهت جهت حرکت سیستماتیک انتخاب گردیده اند.

تمام اعضاء مسئول داشتن درک اساسی و خلاقیت در دید ، ماموریت، هدف ، ارزش ها و برنامه های موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمندساختن جامعه میباشند و نیز شامل همکاری در توسعه موسسه و بلند بردن   حمایت تمویل کننده ها میباشد. تمام اعضاء دواطلب بوده و هیچ پرداختی برای شان صورت نمیگیرد.