تاریخچه موسسه

تاریخچه موسسه

در ژانویه 2011 یک گروه از دختران جوانان  و زنان متعهد دور هم جمع شدند و  در مورد مشکلات، موانع، عدم  فرصت های شغلی، عدم حکومت داری خوب،   فقر، خشونت، بی ثباتی   و ناتوانی زنان و عدم    دسترسی شانن به حقوق کامل شان با هم    صحبت نمودند   و در نهایت به کشور و جامعه خود متعهد از جلوگیری عواملی که باعث مشکلات برای زنان شده است شدند تا  این مشکلات منجر به تباهی شان نشود .

تمام زنان و مردانی که گرد هم جمع شند و متعهد شدند تا آنجه در خیال شان بوده را به حقیقت تبدیل نمایند.  پیشرفت کشور ما اندیشه ما بود که به واقعیت تبدیل نشد و به این نتیجه رسیدیم که این خیالات به حقیقت هرگز تبدیل نخواهد شد مگر اینکه ما افکار و اذهان خود را بخوانیم، مگر اینکه ما خود مان را درک کنیم. مگر اینکه ما همدیگر مان را درک کنیم و دوست داشته باشیم. مگر اینکه همدیگرمان را بپذیریم و به فکر پیشرفت آینده کشور مان باشیم.

تمام این افکار یکجا شد و به گشایش یک موسسه غیر دولتی که به وزارت عدلیه تحت نام زنان کار جو  ثبت گردید و در ابتداء یک پروژه ای تحت نام پرورش زنبور عسل جهت برقراری تساوی حقوق زنان به این موسسه از طرف دفتر CREATIVE   داده شد و بعدا نام این موسسه با ثبت به وزارت اقتصاد به یکپارچگی زنان برای توانمندسازی جامعه تبدیل شد.

موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمندساختن جامعه یک ماموریت جنبش اقتصادی با تمامیت زنان است که این نیرو را خداوند برایشان عطاء نموده است. زنان موجود در موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمندساختن جامعه در تمام ساحات کوشش دارند تا مشکلات زنان را مورد ملاحظه قرار دهند و تغییرات مثبت مانند تعلیم و تربیه ، صحت و اشتغال زایی را در زندگی شان بوجود آورند.