ماموریت

ماموریت موسسه یکپارچگی زنان برای توانمند ساختن جامعه ارائهء خدمت و حمایت از یک محیط حفاظتی و حفظ حقوق زنان و اطفالی  و فامیل های فقیر که نظر به فقر و محرومیت های اجتماعی در تضاد و کشاش  کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. این موسسه ابتداء فعالیت های خود را در ولایت هرات آغاز نموده و سپس آن را در سر تا سر افغانستان توسعه خواهد داد. قدرت تمامیتی، منابع و تجاربی  که ما داریم میتواند راه حل های نوآورانه ای را توسعه دهد و ما تسهیل کننده تغییرات پایدار هستیم.

 • تقویت بخشیدن ظرفیت کمک به خود
 • فراهم ساختن فرصت های اقتصادی
 • ارائه کمک در مواقع اضطراری
 • نفوذ یافتن بالای تمام تصمیم گیری های سیاسی
 • مورد ملاحظه قرار دادن تمام اشکل تبعیض
 • از بین بردن خشونت علیه زنان و نابرابری جنسیتی
 • ارائه حمایت حقوقی، مشاوره های اجتماعی برای حقوق زنان
 • حمایت از حقوق بشر و تلاش برای از بین بردن چالش های اجتماعی
 • ارائه آگاهی های مختلف برای زنان، مسائل فرهنگی و اجتماعی به منظور فعال ساختن آنها  تا بتوانند   مشکلات خود را در جامعه حل نمایند.
 • ایجاد هماهنگی و  وحدت در میان زنان و چگونگی  استفاده از  امکانات موجود
 • توسعه مهارت های زنان و بلند بردن سطح دانش شان،  قدرت بخشیدن  فرد در خانواده  و  جامعه

ایجاد بهترین هماهنگی ها  میان انجمن های مرتبط دیگر با زنان تا بتوانند با هم کار کنند و نیز هماهنگی فعالیت های ما با یکدیگر در راه اندازی برنامه های در سطح ولایت و سطح مناطق.