ارزش ها

ارزش ها

موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمندساختن جامعه متعهد به رفتارهای عادلانه و ریشه کن ساختن هر نوع تبعیض در تمام سطوح موسسه میباشد.

  • موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمند ساختن جامعه متعهد به تنوع در تمام کارمندان موسسه ، اشخاص داوطلب، شنوندگان شامل تمام مشترکین در برنامه ها، شکل دهی پالسی و تصمیم گیری میباشد.
  • به رسمیت شناختن حقوق همه و  احترام متقابل و پذیرش دیگران بدون  تعصب هر نوع تفاوت ها
  • قابلیت رهبری و مدل تنوع در سراسر موسسه و هدایت جامعه به سوی کثرت گرایی
  • تعهد به تلاش های فردی و سازمانی برای ایجاد احترام، کرامت، عدالت، مراقبت، برابری، و عزت نفس
  • تنوع ، سازگاری ، علیه نژاد پرستانه، با استقبال از تفاوت های فرهنگی و راه تازه ای به تجارب جدید باز کردن
  • احترام و ارزش قایل شده به  چالش های گوناگون زندگی  و ایجاد یک محیطی که شامل این عناصر باشد.

ما اذعان و احترام به ارزش های اساسی و کرامت همه افراد داریم و نیز متعهد به ایجاد و حفظ محیط زیستی که سنت های متنوع و احترام به تجارب میگذارد هستیم.