دورنما

ما در جستجوی جهانی با عدالت اجتماعی هستیم که  هنوز مردم افغانستان  فقیر ، در  سطح  بسیار پایین اقتصادی و در ناامنی زندگی می کنند. موسسه یکپارچگی زنان برای توانمندساختن جامعه آرزوی اختتام یافتن فقر و بوجود آوردن خوشبختی ، آزادی و استقلال به منظور سهم گیری در فعالیت های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و وحدت  و ریشه کن ساختن بی عدالتی ، بیسوادی و غیره میباشد و نهایتا خواهان ساختن تمامیت و یک افغانستان صادق میباشیم.