پروژه ها

پروژه ها

شماره عنوان پروژه تمویل کننده موقعیت بودجه مدت زمان
01 پرورش زنبور عسل ASGP /Creative هرات $9517 June 27, 2012- Aug 27, 2011
02 آموزش قانون روزنامه نگاری ASGP با همکاری کمیسیون پاسخگویی و عدالت هرات $4200 Sep 04, 2013 -Oct 04, 2011
03 مشارکت در بهبود اقتصادی و اجتماعی توانمندسازی زنان و جوانان همکار بین المللی آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده با مشارکت WASSA هرات $11,276 Jan 15, 2013 - May 15, 2013
04 افزایش آگاهی جامعه محلی راجع به حقوق بشر و تقویت آنها با از حقوق شان از طریق جامعه مدنی و کمپین های رسانه ای در مرکز شهر و پنج ولسوالی های هرات همکار بین المللی آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده با مشارکت WASSA پنج ولسوالی هرات $24,960 May 1, 2013 – Aug 1, 2013