زمینه های کاری

زمینه های کاری

  • کشاورزی و منابع طبیعی
  • ابتکارات
  •   توسعه اقتصادی
  • آموزش و پرورش
  • عدالت
  • ظرفیت سازی
  • آموزش و پرورش مدنی