زراعت

موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمندساختن جامعه کوشش مینماید تا فامیل ها را برای تولید غذای بیشتر و بلند بردن عوایدشان کمک نماید در حالی که مدیریت منابع طبیعی و حفظ محیط زیست برای نسل های آینده کمک می کند. همانطور که کشاورزی منبع اصلی درآمد برای جامعه افغانستان و توسعه اقتصاد افغانستان است هشتاد درصد از جمعیت افغانستان   با فعالیت های کشاورزی مصروفیت دارند.

موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمندساختن جامعه در بخش زراعت با فقیر ترین فامیل در سطح ولسوالی ها کار میکند. ما برنامه های رهبری بر غذا، منابع طبیعی زراعتی و مدیریت موثر را فراهم میسازیم.

موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمندساختن جامعه پروفایل خود را ساخته و تا دید خود را تطبیق نماید و بدنهء این پروفایل بستگی به این فعالیت های کلیدی دارد. گسترش بازار برای محصولات کشاورزی و حمایت از توسعه اقتصاد ملی، توسعه بیشتر بازارهای جایگزین برای محصولات کشاورزی و فعالیت های ، بهبود تغذیه و سلامت با ارائه کمک های غذایی و ترویج آموزش تغذیه، ارائه خدمات  کشاورزی برای زنان فقیر   و محروم و نیز مدیریت پروژه و همکاری با ارگاهای  دولتی  و سکتورهای خصوصی.

1 – پرورش عشایری
2 –  دام داری
3 – تغییر کشت
4 – کشت و زرع زعفران
5 – زنبور عسل
6 – حفظ مواد غذایی