اقتصاد

برنامه های توسعهء اقتصادی موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمندساختن جامعه فامیل های فقیر را برای کار هایی که درآمد مالی دارد کمک میکند به ویژه فعالیت هایی که توسط زنان اداره میگردند. این موسسه برنامه های وام گیری و پس انداز را نیز برایشان فراهم میسازد تا بتوانند از وامی که میگیرند برای درآمد مالی استفاده نمایند.