تعلیم و تعلم

موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمندساختن جامعه برای تامین آموزش و پرورش ابتدایی اختصاص داده شده است. تجربه نشان می دهد افرادی که  تحصیل کرده اند می توانند تصامیم  متفکرانه و آگاهانه اتخاذ نمایند  که زندگی خودشان، فامیل شان، جامعه شان را بطور مثبتی تحت  تاثیر قرار دهد.  امروزه ما در کنار جوامع، دولت ها و موسسه هایی  در بسیاری از سطوح کار می کنیم و باید امر آموزش و پرورش ابتدایی را مورد ملاحظه قرار دهیم و روش فراگیر این است که ما آموزگاران و سطح دانش شان را بهبود بخشیم تا کیفیت آموزش و پرورش بهبود یابد. و نیز برگزاری کمپاین ها برای حقوق برای آگاه ساختن جامعه که همه حق تعلیم و تربیه را دارند.