ابتکارات

ابتکارات

ابتکارات موسسه یکپارچگی زنان برای توانمندسازی جامعه وایز برای ریشه کن ساختن فقر و بیچارگی که دامنگیر جامعه شده یکی از اجزای پروگرام این موسسه میباشد و تاکید زیادی بالای این هدف دارد.